IURIS RATIO - profesionálne analýzy a sprostredkovanie právnej pomoci

Rozsah poskytovaných činností za pomoci nášho tímu


Zameranie a špecializácia

Z iniciatívy redakcie portálu eurorespekt.sk došlo k osloveniu dlhodobo spolupracujúcich konzultantov, poradcov, odborníkov z oblasti informačných technológii, analytikov, znalcov, advokátov a emeritných sudcov a prokurátorov pre poskytnutie pomoci tím, ktorí z vôle osudu sa ocitli uprostred súdnych a trestných konaní či v postavení poškodených, alebo obvinených.

Nami doteraz spracovávané rozsiahle kauzy nás viedli k poznatku, že brániť sa a uplatňovať svoje práva by mal vedieť každý. Každý, kto sa dostane do pre neho neznámej situácie hľadá riešenia, ktorými si bude svoje práva vedieť uplatniť. Musí sa vedieť zoznámiť so svojou situáciou, výhliadkami a potrebuje určité  záruky, že sa nestane obeťou systému nespravodlivosti a hračkou v rukách inštitúcii a orgánov, ktorým často nezáleží na zachovaní práv, ale na unáhlenom výsledku a skrivení práva.

Z tohto dôvodu sme zhromaždili okolo redakcie skupinu odborníkov, ktorí budú vedieť poskytnúť nielen dobrú radu a prvú pomoc, či usmernenie, ale budú nápomocní aj pri praktických postupoch, bez ktorých práva dotknutých osôb sa nedajú objektívne, odborne a správnym právnym spôsobom riešiť. Zakladáme konzorcium IURIS RATIO, ktorý vám poskytne prostredie, možnosti a správny výber odborníkov pre Váš problém. 

Rozsah poskytovaných činností za pomoci nášho tímu

Základné postupy a inštitúty trestného práva

Prijatie a vstupná analýza klienta a sporového prípadu

Prevzatie právneho zastúpenia a základné procesné kroky

Dokumentácia a digitalizácia spisu u procesných orgánov ( Polícia, prokuratúra, súd)

Technická výpomoc a realizácia registratúrnej činnosti pre spisové materiálny klienta

Základná investigatívna a reverzná analýza procesných úkonov a stanovenie právnej stratégie

Návrh a vykonanie procesných úkonov, opravných prostriedkov, dôkaznej situácie a realizácia podnetov na OČTK na základe dohody s klientom

Výber a konzultovanie prípadu s optimalizovaným advokátom podľa miestnej a vecnej príslušnosti a podľa náročnosti prípadu

Zastupovanie klienta v postavení obvineného, prípadne poškodeného v zmysle trestného poriadku a zákona o advokácii doporučeným advokátom

Mimoriadne opravné prostriedky, ústavné sťažnosti a podania v zmysle § 363 Trestného poriadku podávané doporučeným advokátom

Návrhy na obnovu ukončených konaní a ostatné mimoriadne opravné prostriedky na základe anlýz, odborných posudkov prostredníctvom vybraných advokátov

Spolupráca pre medializáciu prípadu a zapojenie verejnej mienky

Právna pomoc poskytovaná vybranými advokátmi pre obvinených a obžalovaných v trestných konaniach

Právne zastupovanie klienta s vybraným špecializovaným advokátom

Opravné prostriedky vykonávané vybraným advokátom  v prípade väzobného stíhania, návštevy, komunikácia s klientom

Vlastná investigatívna činnosť našimi konzultantmi a špecilaistami v prospech klienta pre vyhľadanie a ustálenie dôkaznej núdze a prostriedkov

Poškodení v trestných konaniach

Odborná  analýza a vypracovanie návrhu na výpočet a uplatnenie spôsobenej finančnej ujmy a materiálovej škody v trestnom konaní pred podaním obžaloby

Odborné a znalecké určenie pre vymáhanie finančnej ujmy a materiálovej škody v občianskoprávnych konaniach